برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

04 بهمن 1396
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
نویسنده مقاله

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما -
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود.
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 9
دکتر آکیرا میزوهاتا

04 بهمن 1396
13:30-16:00

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
نویسنده مقاله

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما -
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود.
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 1
دکتر آنا وکویج

03 بهمن 1396
13:30-17:00

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما - هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود.
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 2
آقای سباستین مارپنیچ، دکتر ماتیاز کوبال، دکتر بنجامین میشن

03 بهمن 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
نویسنده مقاله

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
مرکز همایش های بین الملی صدا وسیما -
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود.
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 21
دکتر محمدرضا منظم - دکتر سعید احمدی - دکتر نرگس زارع دار

03 بهمن 1396
13:30-17:30

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
نویسنده مقاله

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما -
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود.
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 18
آقای حسین ایزانلو - دکتر اندراس مایر - آقای مهدی دوزندگان - آقای مارتین کواچ - دکتر آدرین آریافر - آقای ولکر هنسل - دکتر جورجن جیشوف

04 بهمن 1396
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
نویسنده مقاله

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما -
هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد در بیش از یک کارگاه آموزشی شامل 50% تخفیف خواهد بود.
ظرفیت: 40
شرکت کنندگان: 7
دکتر جرارد هوک
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.