لیست اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 

دیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی اسرافیلی دیزجی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط

 2

دکتر خسرو اشرفی

دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست (دبیر اجرایی)

3

دکتر وحید اصفهانیان

 

دانشگاه تهران – دانشکده مکانیک 

4

دکتر علی اصغر اعلم الهدی

انستیتو آب و انرژی 

5

دکتر حسین افشین


دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک 

6

دکتر قاسم آهنگری

 

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

7

دکتر نعمت جعفر زاده 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط 

دکتر احمد جنیدی جعفری


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط

دکتر سید علی جواد موسوی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران- دانشکده پزشکی 

10 

 دکتر یعقوب حاجی زاده 

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

11 

دکتر رحمت اله  حافظی

 

دکتری مهندسی انرژی و محیط زیست-مدیر گروه انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست

12

دکتر میقات حبیبیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده عمران و محیط زیست 

13

دکتر یوسف حجت

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی مکانیک 

14

دکتر وحید حسینی 

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک 

 15

 دکتر محمد صادق حسنوند

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران - پژوهشکده محیط زیست 

16

دکتر یوسف رشیدی

دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم محیطی  

17 

دکتر روشنک رضایی کلانتری


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - گروه مهندسی بهداشت محیط 

18

دکتر عباس رنجبر

سرپرست پژوهشکده هواشناسی 

19

دکتر محمدسعید سعیدی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک 

20

دکتر محمد سلطانیه

 

 

21

دکتر سید محمد سید مهدی

مسئول واحد تحقیقات آلودگی هوا بیمارستان مسیح دانشوری

22

دکتر مجید شفیع پور

دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست 

23 

مهندس حسین شهبازی


24

مهندس حسین شهید زاده 

 

شرکت کنترل کیفیت هوا  

25

دکتر غلامرضا شیران 

 

دانشگاه اصفهان – دانشکده عمران 

26 

دکتر ساویز صحت کاشانی 27

دکتر فریده عتابی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – دانشکده محیط زیست و انرژی

28

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

دانشگاه تهران – موسسه ژئوفیزیک 

29

دکتر میترا غلامی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط 

30

دکتر منصور غیاث الدین


دانشگاه تهران (استاد بازنشسته)

31 

دکتر مهدی فرزاد کیا


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران- دانشکده بهداشت  

32 

دکتر علی اصغر فرشاد

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط  

33

دکتر سرمد قادر

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

34

دکتر مجید کرمانی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران - مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط  

35 

دکتر رویا کلیشادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده علوم پزشکی

36

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – دانشکده بهداشت 

37

دکتر هومان لیاقتی


دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم محیطی

38

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده علوم محیطی 

39

دکتر سعید متصدی

 

 

40

دکتر مهدی مقیمی زند

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی مکانیک  

41

دکتر وحید منصوری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

42

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران – دانشکده بهداشت

43

مهندس مریم نادری

 

شرکت کنترل کیفیت هوا 

44

مهندس محمدعلی نجفی

شرکت کنترل کیفیت هوا – واحد راهبری و اندازه گیری

 45

دکتر کاظم ندافی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

46

دکتر پروین نصیری

 

دانشکده بهداشت دانشگاه تهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

47 

دکتر رسول یار احمدی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران- گروه بهداشت حرفه ای  

48 

دکتر حسین یوسفی

 

 دانشگاه تهران- گروه علوم و فناوری های محیطی 

49 

دکتر مسعود یونسیان 

 

دانشگاه تهران – دانشکده بهداشت 

50

 دکتر حاجی میراسماعیل

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران- دانشکده پزشکی