کلیه نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی یا ارائه به صورت پوستری پذیرفته شده است، موظف به تکمیل فرم تعهدنامه عدم چاپ مقاله می باشند.


برای دریافت این فرم اینجا را کلیک نمایید.