انجمن علمی هوای پاک ایران در راستای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی از جمله برگزاری همایشها، انتشار کتاب ها و حمایت از پروژه های علمی و پژوهشی مرتبط با حوزه آلودگی هوا شکل گرفت.

هدف اصلی از تشکیل آن گرد هم آوردن متخصصان داخلی و خارجی در حوزه مربوطه است. این انجمن مصمم است ارتباط بین متخصصان رشته¬های مرتبط را با تبادل دانش و پژوهش فراهم سازد تا موجب هم¬افزایی در این حوزه شود. در حال حاضر افرادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه¬های مختلف در زمینه آلودگی هوا، علوم مکانیک، شیمی، هواشناسی، اثرات آلودگی هوا و اپیدمیولوژی با این انجمن در فعالیت هستند.

اعضای انجمن

اساسنامه انجمن