شورای سیاستگذاری
دکتر وحید حسینی
دبیر همایش
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا
پست الکترونیکی: vhosseini [at] sharif.edu
دکتر یوسف رشیدی
دبیر کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: y_rashidi [at] yahoo.com
مهندس حسین شهیدزاده
دبیر اجرایی همایش
قائم مقام مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا
پست الکترونیکی: shahidzadeh [at] tehran.ir
کمیته برگزاری
شرکت نام آوران ارتباطات شریف
دبیرخانه دائمی همایش
..
وب سایت: aqm.sharif.ir/
پست الکترونیکی: aqm [at] sharif.ir
تلفن: 021-66028963-5