نشست چالشی
1396-04-18
نشست چالشی


نشست چالشی با عنوان مدیریت شهری و آلودگی هوا


این نشست در پنجمین کنفرانس ملی آلودگی هوا و صدا در بهمن ماه 1395 برگزار گردید.