مدل سازی پراکنش منواکسید کربن تولید شده توسط خودروها – مطالعه موردی منطقه 2 تهران
کد مقاله : 1036-AQM6
نویسندگان:
مهدی رفیعی *
نارمک-خیابان اخلاقی
چکیده مقاله:
آلودگی هوا در شهرها ، به ویژه شهرهای بزرگ و صنعتی به یکی از چالش های مهم تبدیل شده است. تاثیر عمیق آلودگی هوا در بخش های سلامت و محیط زیست در مطالعات متعددی در سراسر دنیا تایید شده است. اولین قدم برای کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا در کوتاه مدت و حل مشکل آلودگی هوای کلانشهرها در دراز مدت ، شناخت دقیق مسئله و طراحی و اجرای راهکارهای علمی و تجربه شده در دنیا می باشد. یکی از راهکار های موثر و شناخته شده برای تجزیه و تحلیل آلودگی هوا ، بکارگیری مدل سازی پراکنش در بررسی و پیش بینی رفتار گازها و ذرات معلق منتشر شده از منابع اصلی تا محدوده گسترش آنها می باشد.
یکی از منابع اصلی آلاینده در کلانشهرها منابع متحرک یعنی انواع خودروها می باشند. امروزه ، کنترل و کاهش آلاینده های تولید شده توسط خودروها با ارتقاء استانداردهای آلایندگی و پیگیری جدی نگهداری و تعمیر خودروها مطابق استانداردهای مربوطه به عنوان یک راهکار اجرائی شناخته می شود. با این حال ، امکان حذف کامل آلاینده های تولید شده توسط منابع متحرک و ساکن وجود ندارد و انجام مطالعات علمی و اقدامات پیشگیرانه برای توسعه متوازن صنایع و کلانشهرها و به حداقل رساندن آثار زیست محیطی آنها از ضروریات است.
در تحقیق حاضر و به عنوان یک نمونه ، مدل سازی پراکنش برای نشان دادن نحوه گسترش و رفتار منواکسید کربن منتشر شده از خودروها برای منطقه 2 تهران انجام شده است. برخی داده های مورد نیاز برای تعریف مدل و همچنین ارزیابی نتایج حاصله ، از گزارشات شرکت کنترل کیفیت هوا ، وابسته به شهرداری تهران و همچنین سازمان هواشناسی ایران و تهران اخذ گردیده است. نتایج حاصل از مدل سازی پراکنش با نتایج اندازه گیری های انجام شده در نقاط مشخص در منطقه 2 ، مطابقت قابل قبولی را نشان داد.
کلیدواژه ها:
مدل سازی پراکنش ، غلظت منواکسید کربن ، آلودگی هوای تهران ، کلاس پایداری هوا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است