کارگاه‌های تخصصی آموزشی با حضور متخصصان داخلی و خارجی در زمینه دانش و فناوریهای در روزهای همایش برگزار خواهند شد.


(عناوین و نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.)